Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld?

Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld moet ik betalen, of mag ik vragen?

Hoeveel alimentatie betaald moet worden per kind door de niet verzorgende ouder, is en blijft altijd een moeilijke zaak. Dit is uiteraard de oorzaak van menig getouwtrek tussen de verzorgende ouder, die zoveel mogelijk wenst te krijgen, en de niet verzorgende ouder, die een zo laag mogelijk bedrag wenst te betalen. Maar wat is dan een redelijk bedrag, dat voor beide ouders aanvaardbaar zou moeten zijn? En hoe zit het dan met alimentatie bij een bi-locatieregeling (co-ouderschap in de volksmond)?

Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT)

 

Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld?

Photo Credit: Hamza Butt

Bij een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) bepalen de ex-echtgenoten zelf, in onderlinge samenspraak, het te betalen bedrag aan onderhoudsgeld. Indien de EOT opgemaakt wordt met behulp van een notaris, een advocaat, of een bemiddelaar, zal deze steeds proberen een realistisch, en voor beiden aanvaardbaar bedrag voorop te stellen. Wanneer echter een EOT wordt opgemaakt door de ex-partners onderling, zonder tussenkomst van derden, is het moeilijk om een goede leidraad te vinden voor het juiste bedrag hoeveel alimentatie betaald moet worden. Dikwijls ontaard dit dan ook in een gevecht, waarbij het recht van de sterkste geldt.

Echtscheiding via de rechtbank

Wanneer uw echtscheiding niet via een EOT kan geregeld worden, en ze moet door de rechter uitgesproken worden, zal ook het te betalen bedrag aan onderhoudsgeld door de rechter uitgesproken worden. Het spreekt voor zich dat dit dan ook een van de slagvelden is waar voor de advocaten de oorlog die echtscheiding dan al is geworden, op uitgevochten wordt. Hiertoe zijn dikwijls alle mogelijke tactieken geoorloofd, van het kunstmatig optrekken van de kosten van de kinderen, over het valselijk hoger inschatten van het inkomen van de tegenpartij, tot het zich laten ontslagen en op uitkering laten zetten, om minder te betalen.
Uiteraard is het voor de rechter niet altijd meer mogelijk om de juiste inkomsten en uitgaven van beide partijen te achterhalen, waardoor de uitspraak hoeveel alimentatie te betalen niet altijd even correct is, en deze soms heel erg in het nadeel van een van beide partijen kan zijn.
In principe houdt de rechter geen rekening met veranderingen in de situatie tijdens de echtscheidingsprocedure, enkel met de situatie en de inkomsten en uitgaven op het moment dat de echtscheiding werd aangevraagd, of dat er sprake was van een feitelijke scheiding.

Wat is dan een aanvaarbaar bedrag?

Hoeveel alimentatie of onderhoudsgeld betalen?

Photo Credit: Pictures of Money

Om dit te berekenen bestaan enkele ingewikkelde formules, maar handiger zijn de online calculators, beschikbaar via websites zoals www.alimentatie-online.be.
Een andere mogelijkheid is de onderhoudsgeldcalculator van de Gezinsbond. Deze wel zeer uitgebreidde calculator houdt eerst en vooral rekening met de draagkracht van beide ouders, door het leefloon steeds in mindering van het inkomen te brengen, hij topt tevens hoge inkomsten af, om onrealistisch hoge bedragen tegen te gaan, maar de calculator houdt ook rekening met primaire kosten als huisvesting, voeding, kleding, gezondheidszorgen, zelfs sparen, maar ook met de meerkosten die ontstaan door het wegvallen van de “schaalvoordelen” van een gezin. Zo moet elk van de ouders over een voldoende ruime woning beschikken, zelfs als hij of zij de kinderen maar een weekeinde op drie te zien krijgt. De koelkast moet voldoende groot zijn, net als de auto.
De calculator die voor uw situatie kan berekenen hoeveel alimentatie vooropgesteld mag worden kost 30 euro (15 euro voor leden), en is te bestellen via de Gezinsbond.
Een andere leidraad die dikwijls gebruikt wordt door rechters, advocaten en notarissen is de 10% regel. Daarbij betaalt de niet-verzorgende ouder 10% van zijn nettoloon per maand per kind als onderhoudsgeld aan de verzorgende ouder. Dit is een makkelijke, snelle, en vrij goede manier van bepalen, al houdt die uiteraard enkel rekening met het netto-inkomen van de niet-verzorgende ouder, en niet met de uitgaven van die ouder, of met de inkomsten of uitgaven van de verzorgende ouder.

Aanpassen van de onderhoudsgelden.

De bij EOT overeengekomen, of door de rechter uitgesproken onderhoudsgelden kunnen enkel aangepast worden, omhoog of omlaag, door onderlinge overeenkomst, of door rechterlijke uitspraak.
Indien dit door onderlinge overeenkomst gebeurt, is het toch raadzaam dit goed op papier te zetten, en indien mogelijk zelfs door een rechter te laten bevestigen.
Om de onderhoudsgelden door rechterlijke uitspraak te laten aanpassen volstaat het niet om een procedure op te starten, er moet ook een geldige reden zijn om de aanpassing van de alimentatie te vragen. Belangrijk is dat deze reden een ingrijpende invloed moet hebben, en onafhankelijk moet zijn van de wil van de partijen, bijvoorbeeld ziekte van het kind, ziekte of ongeval van de betalende partij, met werkonbekwaamheid als gevolg. Vooral dit laatste punt is zeer belangrijk, het volstaat dus niet om ontslag te nemen, en werkloos te blijven om een hogere of lagere alimentatie te ontvangen of betalen.
Er bestaat wel veel discussie over het feit of een loutere loonsverhoging (bijvoorbeeld door promotie, of zelfstandig beroep) van de betalende ouder een geldige reden mag zijn om een verhoging van onderhoudsgeld te eisen.
Daar het niet zo simpel is om een wijziging in de te betalen onderhoudsgelden te krijgen, is het belangrijk om tijdens het opstellen van de EOT, voldoende rekening te houden met verschillende factoren. Daartoe wordt bijvoorbeeld een indexaanpassing in de EOT voorzien, of kan het onderhoudsgeld in de EOT afhankelijk gemaakt worden van de leeftijd van het kind, zodat bijvoorbeeld tot het 6e levensjaar 100 euro betaald wordt, tot het 12 levensjaar 125 euro, en vanaf het 16e levensjaar 150 euro.
Ook nuttig is om een vermelding te maken in de EOT dat speciale onkosten, zoals extra medische kosten en dergelijke (bijvoorbeeld een bril), niet in het gewone onderhoudsgeld vervat zitten. Let hierbij wel op, dat de verzorgende, dus niet betalende ouder, toestemming moet vragen aan de andere ouder alvorens deze kosten te maken, en dus in principe niet na 2 jaar ineens met een rekening van 10.000 euro voor de deur kan staan voor allerlei uitzonderlijke kosten waar de niet-verzorgende ouder niet eens weet van had.
Bij een echtscheiding voor de rechtbank, dus niet via EOT, zal de rechter deze toevoegingen in normale omstandigheden in het vonnis doen.

Hoeveel alimentatie bij bi-locatie

Bij een normale bi-locatie regeling (ook wel co-ouderschap genoemd), is het zo dat elke ouder evenredig instaat voor de verzorging van het kind. Dat houdt in dat geen van beiden meer uitgave heeft, en er dus ook geen alimentatie moet betaald worden door de ene ouder aan de andere ouder.
In de praktijk zijn hiervoor verschillende regelingen mogelijk:

  • De ouders openen gezamenlijk een bankrekening voor de kinderen, en storten daar beiden een bedrag op (beiden hetzelfde, of een afgesproken bedrag), ook het kindergeld wordt op deze rekening gezet. Uitgaven voor de kinderen worden van deze rekening betaald. Nadeel is dat niet altijd even eerlijk omgesprongen wordt met het gebruik van de gezamenlijke kinderrekening, wat tot problemen kan leiden. Vertrouwen en eerlijkheid zijn hierbij belangrijk.
  • Geen van beide ouders betaalt alimentatie aan de andere ouder, het kindergeld wordt gedeeld uitbetaald aan beide ouders, en elk van de ouders staat evenredig in voor de kosten en de zorgen van het kind.
  • Een van beide ouders betaalt een afgesproken bedrag aan alimentatie aan de andere ouder, ondanks de bilocatieregeling (50/50 verblijf), en deze “ontvangende” ouder staat in voor de financiele zorgen van het kind (aankoop schoolgerief, kleding,…)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.