EOT: Echtscheiding Onderlinge Toestemming

Wat is een EOT of Echtscheiding Onderlinge Toestemming?

Een Echtscheiding Onderlinge Toestemming is een procedure waarbij de rechtbank het huwelijk ontbindt op aanvraag van beide partijen. De partijen stellen dan ook zelf de overeenkomst op in verband met de eigendommen, schulden, onderhoudsgelden voor de kinderen en de partner, de woonst, en het verblijf en de bezoeksregeling van de kinderen.
Hiertoe kunnen zij de hulp inroepen van een echtscheidingsbemiddelaar uit het sociale welzijnswerk, of een notaris of advocaat die als echtscheidingsbemiddelaar optreedt.

Voorwaarden om via EOT te scheiden.

Alvorens er tot een Echtscheiding Onderlinge Toestemming kan overgegaan worden, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn.

 • De echtscheidingsakte moet de volgende bepalingen bevatten:
  1. De verblijfplaats van elk van de echtgenoten gedurende de proefperiode.
  2. Het gezag over de kinderen, hun verblijfsplaats, en het beheer van de goederen van de kinderen.
  3. Het recht op persoonlijk contact tussen de kinderen en hun ouders, beter bekend als de bezoeksregeling, en dit zowel voor tijdens de proefperiode als na de effectieve scheiding.
  4. Alimentatie, of onderhoudsgeld voor de kinderen.
  5. Persoonlijk onderhoudsgeld, of onderhoudsgeld voor de ex-partner.
  6. De regeling omtrent de eventuele eigendommen, spaargelden en schulden.

De afspraken die in deze akte gemaakt zijn kunnen nadien enkel nog gewijzigd worden door de rechtbank, en enkel als het om de kinderen gaat, en wanneer de omstandigheden van de betalende partij ernstig gewijzigd zijn buiten diens wil om. Dit kan bijvoorbeeld zijn door invaliditeit of dergelijke, niet door een andere job aan te nemen die minder betaalt.
Alvorens de akte goed te keuren kan de rechtbank bepaling uit de akte schrappen of aanpassen die niet stroken met de wet, of die in het nadeel zijn van de kinderen.

Vroeger moest het huwelijk minstens 2 jaar geduurd hebben, maar deze voorwaarde is weggevallen.

De procedure Echtscheiding Onderlinge Toestemming

Wanneer de akte opgesteld is, kan men dit bij de rechtbank van eerste aanleg indienen, samen met een verzoekschrift dat door beide partijen getekend is. Bij het verzoekschrift horen enkele bijlagen:

 • De beschrijving van de inboedel, tenzij dit reeds in de akte beschreven is.
 • Een uittreksel uit de akten van geboorte van de echtgenoten.
 • Een uittreksel uit de huwelijksakte.
 • Een uittreksel uit de akten van geboorte van elk van de kinderen.
 • Een recent attest van woonst.
 • Een bewijs van nationaliteit van de beide partijen

Van dit volledig pakket (verzoekschrift en bijlagen) worden een origineel en twee afschriften neergelegd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. Wanneer het huwelijk geen kinderen heeft voortgebracht volstaat een afschrift.
Na het neerleggen van het verzoekschrift gaat de proefperiode in (de periode van de procedure). Tijdens deze periode kan je apart gaan wonen, en kan er al een, eventueel voorlopige, regeling voor de kinderen getroffen worden. Dit kan door de vrederechter uitgesproken zijn op vraag van 1 van beide partijen, of kan door de beide partijen samen beslist zijn en in de akte vastgelegd zijn.
Na een de neerlegging van het verzoekschrift zijn er 2 verschijningen voor de rechtbank. Deze zijn normaliter echter louter een formaliteit, hier gaan geen discussies, debatten, geen schuldvraag of gelijk wat aan vooraf, u wordt enkel gevraagd om de overeenkomst te tekenen ter bevestiging. Wanneer echter een van beide partijen weigert te tekenen stopt de procedure, en heeft de akte geen enkele juridische waarde meer.
De eerste verschijning is vanaf 1 maand na de indiening van de akte en het verzoekschrift.
de tweede verschijning is 3 a 4 maanden na de eerste verschijning.
Aldus is de gemiddelde duurtijd van een Echtscheiding Onderlinge Toestemming ongeveer 6 maanden.

Kostprijs van een Echtscheiding Onderlinge Toestemming.

De kosten van een EOT zijn afhankelijk van verschillende delen die deze kosten eventueel opmaken.

 • Gerechtskosten, kosten aan de gemeente voor attesten, kosten voor de bemiddelaar. Goedkoopst is bijna steeds om een bemiddelaar uit de sociale welzijnssector te nemen, daar de kosten dan berekend worden aan de hand van uw inkomen. Wanneer u een advocaat of notaris als bemiddelaar neemt wordt de kost berekend volgens het ereloon, en dit kan sterk varieren. Het is dus aan te raden op voorhand te informeren.
  Men mag gemiddeld op 5 tot 10 sessies rekenen bij de bemiddelaar alvorens de akte klaar is. Spreekt voor zich dat voorbereiding het halve werk is, en er dus al veel tijd en geld kan bespaard worden door vooraf veel na te denken en te praten.
 • Wanneer er onroerend goed in het huwelijk was moet de regeling hieromtrent in de akte vastgelegd worden, en indien mogelijk voor de definitieve uitspraak uitgevoerd worden. Daar dit notarieel moet geregeld worden kunnen hier ook kosten aan verbonden zijn.

Beroepsmogelijkheden bij een Echtscheiding Onderlinge Toestemming

Daar het over een Echtscheiding met Onderlinge Toestemming gaat, is het niet mogelijk om hier beroep tegen aan te tekenen. Er mag immers van uit gegaan worden dat u akkoord bent met de regeling zoals deze in de akte voorkomt.
De enige manier waarop de akte achteraf nog aangepast kan worden (met uitzondering van bovenvermelde reden) is wanner het Openbaar Ministerie beroep aantekent omdat het meent dat regelingen in de akte niet stroken met de wet, of dat ze de belangen van de kinderen schaden.
Wanneer er op deze manier een uitspraak in beroep gedaan is kan je tegen deze uitspraak in cassatie gaan door beiden te tekenen, en een advocaat onder de arm te nemen.

Waarom kiezen voor een Echtscheiding Onderlinge Toestemming?

Het is snel, relatief goedkoop, en geeft de mogelijk om zonder ruzie en strijd te scheiden. Het wordt ook wel eens ‘als vrienden uit elkaar gaan’ genoemd, en niet zonder reden.

Waarom NIET kiezen voor een Echtscheiding Onderlinge Toestemming?

Wanneer de akte niet goed opgesteld is, kan dit achteraf tot nare situaties leiden, daar deze slechts in heel beperkte mate aanpasbaar is.
Laat daarom best je akte opstellen door, of onder begeleiding van een echtscheidingsbemiddelaar.
Verder durft het gebeuren dat een van de beide partijen niet echt akkoord gaat met de overeenkomsten in de akte, maar er toch mee doorgaat om tijd en geld te besparen, of onder dreiging van de andere partij om anders een vechtscheiding te starten. Ook andere drukkingsmiddelen zoals ‘jamaar het is voor de kinderen’ en dergelijke kunnen ertoe leiden dat een Echtscheiding Onderlinge Toestemming niet altijd met een volledig wederzijds akkoord is.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.