Antwoorden Onkelinx op 2e vraag over geen gevolg klachten omgangsrecht

Antwoorden van Justitieminister Onkelinx op de vraag van volksvertegenwoordiger Verherstraeten over het geen gevolg geven aan de klachten weigering omgangsrecht.

Het betreft hier het antwoord van Minister Onkelinx op de tweede vraag die volksvertegenwoordiger Verherstraeten stelt in de justitiecommissie op aanvraag van het Samenwerkingsverband van Ouder- en Belangenverenigingen bij Scheiding (SOBS) over de gebrekkige toepassing van de omzendbrief door zowel politiediensten als parketten.

COMMISSION DE LA JUSTICE du MERCREDI 28 JUIN 2006 Matin
COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van WOENSDAG 28 JUNI 2006 Voormiddag

|05| Vraag van de heer Servais Verherstraeten aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over “het gebrek aan uniformiteit in de toepassing van de omzendbrief nr. COL 8/2005 van het College van procureurs-generaal voor wat betreft klachten inzake het omgangsrecht” (nr. 12223)

|05| Question de M. Servais Verherstraeten à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur “le manque d’uniformité dans la mise en oeuvre de la circulaire n° COL 8/2005 du collège des procureurs généraux en ce qui concerne les plaintes relatives au droit aux relations personnelles” (n° 12223)

|05.01| Servais Verherstraeten (CD&V): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, met betrekking tot de circulaire COL 8/2005 hebben wij reeds in het najaar van vorig jaar van gedachten gewisseld.

Deze circulaire regelt nieuw ingevoerde beheersmethodes inzake dossierafhandeling zoals het ambtshalve politioneel onderzoek en het vereenvoudigd proces-verbaal. In die circulaire staat onder meer vermeld dat inbreuken op het bezoekrecht – dat in ons burgerlijk recht als term niet meer bestaat, maar in de circulaire blijkbaar toch nog steeds aldus geformuleerd staat – het voorwerp moeten uitmaken van een vereenvoudigd proces-verbaal, met uitzondering van de misdrijven 431 en 432.

Mevrouw de minister, blijkbaar leidt die circulaire op het terrein tot verwarring bij ouders die problemen ervaren bij de uitoefening van het omgangsrecht met hun kind. Het zou ook bij de politiediensten tot heel wat misverstanden leiden. Zo krijgt men een heterogene toepassing verspreid over ons land. In sommige gevallen wordt er nog een proces-verbaal opgemaakt, in andere weigert men dit en in nog andere gevallen wordt een vereenvoudigd proces-verbaal opgemaakt. Er zijn dus diverse toepassingen en onzekerheden.

Vele slachtoffers van dit misdrijf, het nietrespecteren van het recht op contact is nog steeds een misdrijf, stoort niet alleen het feit dat dit gegeven in die circulaire staat, maar dat een misdrijf dat er juridisch niet mee wordt gelieerd, maar er in de feiten wel mee wordt gelieerd, namelijk het niet-betalen of onregelmatig betalen van alimentatiegeld, in deze circulaire niet vermeld staat.

Mevrouw de minister, u kent onze visie terzake. In het licht van respect voor de familie is het nietbetalen van alimentatiegeld hoe dan ook een ernstig misdrijf. Het niet-respecteren van recht op contact en het niet-betrekken van de andere ouder bij het opvoedingsproces van zijn of haar kind is eveneens een relevant misdrijf dat opvolging verdient. Ik zie die dingen liever niet in een vereenvoudigd proces-verbaal staan; ik verkies in dat verband accurate gevolgen en rechtsvervolging.

Mevrouw de minister, welke stappen zult u ondernemen met het oog op het waarborgen van een uniforme toepassing van de circulaire?

Hoe verklaart u het verschil in behandeling tussen inbreuken op de alimentatieplicht, enerzijds en op het omgangsrecht, anderzijds?

Bent u bereid om uw mening te herzien en aan te sturen op het systematisch opstellen van een gewoon proces-verbaal of minstens een APO voor alle klachten van problematische uitoefening van het omgangsrecht?

|05.02| Minister Laurette Onkelinx: Mevrouw de voorzitter, in de circulaire COL 8/2005 van het College van procureurs-generaal werd er inderdaad in voorzien dat problemen inzake bezoekrecht door de politiediensten in een vereenvoudigd proces-verbaal kunnen worden genoteerd. De regeling geldt niet voor de inbreuken op artikelen 431 en 432 van het Strafwetboek, die betrekking hebben op de afgifte van de kinderen.

Zoals in de circulaire uitdrukkelijk bepaald, wordt de regeling een jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd. De evaluatie die momenteel loopt, werd besproken op de vergadering van het College van procureurs-generaal, die onder mijn voorzitterschap doorging op 22 juni 2006.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat nog een aantal lokale politiediensten terughoudend zijn om de circulaire volledig te implementeren. Er zijn derhalve nog aanzienlijke verschilpunten inzake de toepassing van de circulaire.

7 Ik meen dat het aangewezen is om de definitieve bevindingen van de evaluatie af te wachten, alvorens conclusies te trekken en aanpassingen door te voeren.

En tout état de cause, j’ai remis le point au prochain Collège, qui se réunira après l’été – en principe, au début du mois d’octobre. J’espère que, d’ici là, l’évaluation sera terminée afin que nous en tirions toutes les conclusions utiles.

|05.03| Servais Verherstraeten (CD&V): Mevrouw de minister, ik zal in het najaar terugkomen op die zaak.

We staan nu echter vlak voor de zomervakantie. Je kan er donder op zeggen dat honderden gezinnen met die problematiek andermaal zullen worden geconfronteerd, terwijl de politiediensten met een rondzendbrief zitten waarvan u vandaag zelf erkent dat de toepassing ervan divers wordt geïnterpreteerd, en terwijl de parketten er geen of nauwelijks gevolg aan geven. Ik betreur dat ten zeerste: dat is niet in het belang van de kinderen.

Ik vrees dat dit weer tot zeer schrijnende situaties aanleiding zal geven, deze zomer. Ik hoop samen met u dat die schrijnende situaties niet zullen escaleren.

L’incident est clos. Het incident is gesloten.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.